Založenie s.r.o.

Založenie spoločnosti na kľúč

Výhody

 • Založenie s.r.o. a s ním spojené súdne, ako i ďalšie poplatky, hradíme my

 • Celkové náklady v našej réžii sú neporovnateľne nižšie, než keby ste si spoločnosť s.r.o. zakladali sami

 • Bohaté skúsenosti, profesionálny prístup a služby poskytované na tej najvyššej úrovni sú v našom prípade samozrejmosťou

 

Založenie s.r.o. – ALL INCLUSIVE

Vybavíme:

Založenie s.r.o. – BEZ DOKLADOVANIA IMANIA

V prípade, ak nemáte pred založením s.r.o. aktuálne k dispozícií 5000 EUR na splatenie základného imania, vieme vás od tejto povinnosti odbremeniť tak, že vám na potrebnú dobu túto sumu požičiame. Tým pádom máte o starosť menej – vybavujeme za vás aj vloženie základného imania do banky, vrátane vystavenia potvrdenia o vklade základného imania.

Postup založenia s.r.o.
 1. Poskytneme vám odbornú konzultáciu, poradíme vám požadované predmety podnikania – živnosti
 2. Vypracujeme všetky potrebné zmluvy a ostatné právne dokumenty
 3. Vybavíme živnostenské listy, vrátane kolkov
 4. Podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra,
 5. Uhradíme za vás súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ušetríme vám 50 % zo súdneho poplatku)
 6. Zaregistrujeme vašu spoločnosť u správcu dane na účely dane z príjmu atď., podľa vašich požiadaviek
Založenie s.r.o. kdekoľvek na Slovensku
 • založenie s.r.o. v Bratislave – stretneme sa osobne u nás v kancelárii
 • založenie s.r.o. mimo Bratislavy – vybavíme všetko telefonicky a poštou
Výhody založenia s.r.o. oproti živnosti
 • Hlavná výhoda založenie s.r.o. spočíva v obmedzenom ručení vlastníkov spoločnosti, len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri a pri splatenom vklade neručia vôbec. Živnostník ručí celým svojim disponibilným majetkom, osobným aj bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov.
 • Forma právnickej osoby predstavuje dôveryhodnejšieho biznis partnera, všeobecne sa chápe ako kapitálovo silnejšia a skúsenejšia oproti fyzickej osobe.
 • Optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia. Konatelia a spoločníci s.r.o. nie sú povinní platiť odvody. Živnostník platí minimálne daňové a odvodové zaťaženie stanovené zákonom.
 • Minimalizácia rizík z prípadného neúspechu podnikania – súvisí s obmezdeným ručením. Spoločnosť sa dá rýchlo zrušiť alebo predať, použiť aj na jednorázový obchod a zlikvidovať.
 • Ušetrenie výdavkov v prípade založenia s.r.o. našou firmou.

POSTUPNOSŤ KROKOV AKO ZALOŽIŤ S.R.O.

 1. Voľba správneho názvu firmy
 2. Výber sídla firmy
 3. Voľba predmetov podnikania
 4. Vypracovanie dokumentov (spoločenská zmluva/zakladateľská listina, podpisový vzor)
 5. Získanie živnostnenského oprávnenia
 6. Splatenie základného imania
 7. Vyžiadanie súhlasu správcu dane
 8. Zápis do obchodného registra
 9. Registrácia na daňovom úrade
 10. Overenie u notára/na matrike

Voľba správneho názvu firmy

Pri výbere mena novozakladanej firmy je dôležité zvážiť nasledovné veci:

 • Daný názov firmy nesmie existovať, je možné si to overiť v Obchodnom registri slovenskej republiky
 • Vyberáme jedinečný názov firmy a nie príliš podobný už existujúcemu, kvôli vyhnutiu sa súdnemu sporu v prípade zameniteľnosti obchodného mena
 • Dohliadneme, aby internetová doména .SK bola voľná pre nový názov firmy. Túto informáciu nájdete tiez na stránke https://www.websupport.sk/
 • Na názov firmy nesmie byť registrovaná ochranná známka. Zoznam registrovaných ochranných známok

 

Výber sídla firmy

Sídlo založenej s.r.o. môže byť dom, byt, alebo nebytový priestor. Je to údaj, ktorý sa zapisuje pri založení s.r.o. do obchodného registra a potom pri každej následnej zmene adresy. Pri zriadení sídla spoločnosti je potrebný len súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Pokiaľ začínate podnikať a nemáte ešte vlastné priestory, zriadime vám virtuálne sídlo spoločnosti a môžete využívať doplnkové služby

 • označenie schránky menom vašej spoločnosti
 • preposielame poštu 4x mesačne už v základnej cene za sídlo
 • preberáme doporučené zásielky za vás a posielame ďalej nedoporučené

 

Voľba predmetov podnikania

Pokiaľ ide o právnickú osobu, s.r.o., je potrebné predmet podnikania zapísať do Obchodného registra. Predmety podnikania pri založení s.r.o. je potrebné vybrať tak, aby pokryli celé portfólium činnosti novozaloženej s.r.o., je teda vhodné vyberať si širšie pomenovanie predmetov podnikania. Pokiaľ si nevyberiete ani jedno z predmetov zo zoznamu, je možné po konzultácii s príslušným živostnenským úradom si zapísať predmet, ktorý sa nazve inak. Pri založení s.r.o. dohliadneme na to, aby v Obchodnom registri bolo všetko zapísané správne.

Výber činností, ktoré si zvolíte nájdete v živostenskom zákone a jeho prílohách, delia sa na:

 • Voľné živnosti, pri ktorých nie je potrebná odborná spôsobilosť, stačí spľnať všeobecné podmienky a pripojiť kolok
 • Viazané živnosti, pri ktorých je potrebné spĺňať všeobecné podmienky aj preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak a pripojiť kolok
 • Remeselné živnosti, pri ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť vyučením v odbore a pripojiť kolok
 • V prípade, že sa žiadosť o založenie s.r.o. podáva elektronicky, s použitím elektronického podpisu, za voľné živnosti neplatíte. Za viazané a remeselné činnosti sa platí poplatok.

Potrebné dokumenty

Ak je medzi vybratými predmetmi podnikania viazaná alebo remeselná živnosť, je potrebný súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu.

 

Vypracovanie dokumentov (spoločenská zmluva/zakladateľská listina, podpisový vzor)

Spoločenská zmluva sa uzatvára v prípade, ak s.r.o. zakladajú viacerí spoločníci. V prípade, ak je spoločníkom (majiteľ firmy) jedna osoba, vyhotovuje sa zakladateľská listina.

Zakladateľská listina, resp. spoločenská zmluva, musí obsahovať zákonom ustanované náležitosti:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti
 • určenie spoločníkov
 • predmet podnikania
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení s.r.o. vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu
 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti
 • určenie správcu vkladov
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a rovnako aj spôsob jeho dopĺňania
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení s.r.o.
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti, ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon

Potrebné doklady

Pri založení s.r.o. zabezpečíme aj vyhlásenie správcu vkladu a podpisový vzor konateľa, ktorý slúži pre porovnanie pôvodnosti podpisu na listinách, s ktorými sú spojené právne dôsledky a je súčasťou zakladateľskej/spoločenskej zmluvy.

Ak je spoločnosť zakladaná jedným spoločníkom, je potrebné vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Ak spoločnosť zakladá len jedna právnická osoba, je potrebné vyhlásenie právnickej osoby o tom, že jej jediným spoločníkom nie je s.r.o.

 

Získanie živnostenského oprávnenia

Podnikateľa oprávňuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti doklad živnostenského oprávnenia. Preto konateľ pri založení s.r.o. žiada o vydanie živnostenského oprávnenia na jednotlivé predmety činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným.
Živnostenské oprávnenie sa vystavuje na obvodnom úrade na odbore živnostenského podnikania, resp. živnostenský úrad. Na ktorom obvodnom úrade, záleží od sídla zakladajúcej s.r.o.

Medzi predmety podnikania môžu byť aj činnosti, ktoré nie sú živnosťou. Jedná sa o činnosti architektov, činnosti agentúr dočasného zamestnávania, lekárov, prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a pod. Postup pre získanie takéhoto oprávnenia sa spravuje osobitným zákonom podľa daných predmetov podnikania.

 

Splatenie základného imania

Vklady všetkých spoločníkov spolu, teda základné imanie spoločnosti musí byť minimálne 5.000 €. Je potrebné určiť správcu vkladu, ktorým je obvykle jeden zo spoločníkov zakladajúcej s.r.o. a výšku vkladov každého spoločníka. Vklad spoločníka je väčšinou peňažný, ale môže íst aj o nepeňažný vklad.

V prípade jediného spoločníka musí byť základné imanie splatené v plnej výške.
Pri viacerých spoločníkoch musí byť výška vkladu jedného spoločníka minimálne 750 €. Každý zo spoločníkov musí splatiť svoj vklad vo výške min. 30%. Súčet všetkých splatených vkladov (peňažných aj nepeňažných) od každého spoločníka musí byť min. 50% zo zákona stanovenej výšky základného imania.V prípade, že nemáte aktuálne k dispozícii 5000 € na splatenie základného imania, môžeme vám túto sumu požičat. Vybavujeme za Vás aj vloženie základného imania do banky , vrátane vystavenia potvrdenia o vklade.

Je postačujúce, keď správca vkladu písomne prehlási, že všetci spoločníci zakladajúcej s.r.o. zložili svoje vklady. Písomné prehlásenie správcu vkladu sa priloží k návrhu na zápis do obchodného registra.

 

Vyžiadanie súhlasu správcu dane

Osoba fyzická alebo právnická pred zápisom spoločnosti do obchodného registra musí preukázať, že zakladatelia s.r.o. nemajú daňové nedoplatky. Preukazuje sa to súhlasom správcu dane, vydávaným miestnym daňovým úradom na základe písomnej žiadosti. Správca dane na základe žiadosti žiadateľa vydá predmetný súhlas do 3 pracovných dní.

Poznámka: Nie je prekážkou založenia s.r.o. pokiaľ sú nedoplatky v sociálnej alebo zdravotnej poisťovni.

 

Zápis do obchodného registra

 • Formulár návrhu na zápis s notársky overenými podpismi všetkých konateľov
 • Zakladateľská listina (jeden spoločník), alebo Spoločenská zmluva (viacero spoločníkov) s notárskym osvedčením podpisov všetkých spoločníkov, v dvoch vyhotoveniach
 • Živnostenské oprávnenie, poprípade výpis zo živnostenského registra, dve notársky overené kópie
 • Súhlas správcu dane – vyžaduje sa pre každého spoločníka (zakladateľa) zakladajúcej firmy
 • Vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, dve vyhotovenia
 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla firmy v orsr spolu s listom vlastníctva k nehnuteľnosti, poprípade nájomná zmluva
 • Podpisový vzor konateľa/konateľov, dve vyhotovenia
 • Ak je jediný spoločnik: Vyhlásenie, že spoločník nie je jediným zakladateľom alebo jediným poločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach
 • Kolky v hodnote 331,50 €

 

Registrácia na daňovom úrade

Registrácia na danový úrad: finančná správa SR

Spoločnosť zapísaná do obchodného registra je povinná do 30 dní sa zaregistrovať na daňovom úrade. Následne má daňový úrad vydá do 30 dní osvedčenie o registrácií a pridelí desaťmiestne daňové identifikačné číslo, skrátene DIČ.

Registruje sa osobitne na každý druh dane (napr. daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty a pod.)

Na daňovom úrade je potrebné ohlásiť aj všetky bankové účty spoločnosti s.r.o. Preto je vhodné pred návštevou daňového úradu kvôli registrácie DIČ, vybaviť bankový účet, pri výbere ktorého Vám samozrejme poradíme.

 

Overenie u notára/na matrike

Pri založení s.r.o. je potrebné overenie podpisov alebo overenie fotokópii listín, ktoré sa vykonáva u notára alebo na matrike.

Naši právnici

 

michaela greksova

JUDR. MICHAELA GREKSOVÁ

+421 948 244 404

 

1 Komentár

 1. Michal

  Zdravim, potreboval by som poradiť zo zalozením sro, nakolko som zivnostnik a uvazujem o zalozeni sro. Som mimo Bratislavy, bude to problem? Dakujem

Poslať odpoveď