Blog

Novinky v oblasti obchoného práva

Založenie a likvidácia akciovej spoločnosti

//
Posted By
/
Comment0
/
Categories

S akciovou spoločnosťou získa vaša firma väčšiu prestíž a nové šance na domácom i zahraničnom trhu. Ak uvažujete o založení akciovej spoločnosti, obráťte sa na nás – so všetkým vám radi pomôžeme.

Akciová spoločnosť vydáva cenné papiere, čiže akcie, ktoré vyjadrujú podiel majetku firmy. Držiteľ týchto akcií má napríklad právo podieľať sa na hlasovaní na valnom zhromaždení, na dividendy alebo na podiel na likvidačnom zostatku. Cena akcií je daná ponukou a dopytom. Akcie sa delia na zakladateľské, kmeňové alebo prioritné.

Akciová spoločnosť vytvára tri orgány, a to valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozornú radu. Predstavenstvo rozhoduje o všetkom dianí v spoločnosti. Je to tzv. štatutárny orgán a.s., prezentujúci firmu navonok. Volí ho valné zhromaždenie, ktorého sa zvyčajne zúčastňujú všetci akcionári. Medzi jeho hlavné činnosti patrí napríklad zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva alebo vypracovanie návrhu na rozdelenie zisku.

Likvidácia akciovej spoločnosti je jednou z foriem jej zrušenia. Samotný zánik predstavuje iba výmaz z obchodného registra a je ním zakončená celá činnosť a.s.

Pokiaľ ale uvažujete o založení s.r.o., neváhajte nás rovnako kontaktovať.

Ohodnotiť

Poslať odpoveď