Orgány akciovej spoločnosti

Valné zhromaždenie

Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok v lehote určenej stanovami a zvoláva ho predstavenstvo, a to spôsobom a v lehotách určených stanovami. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí napr.: zmena stanov, ak zákon neustanovuje inak, rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, voľba a odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie členov dozornej rady, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy, rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku a iné.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. Členovia predstavenstva, ktorí konajú v mene spoločnosti, a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisujú do obchodného registra.

Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Dozorná rada musí mať najmenej troch členov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Naši právnici

 

michaela greksova

JUDR. MICHAELA GREKSOVÁ

+421 948 244 404