Likvidácia s.r.o.

Všetko prebehne hladko, rýchlo a precízne

VÝHODY

  • bezkonkurenčný pomer úrovne služieb a ceny

  • úspešná likvidácia aj v prípade problematických firiem

  • všetky konzultácie zdarma

  • služby v rámci celej SR

Likvidácia s.r.o. so splnomocnením

Likvidácia firiem je jedným z najkomplikovanejších procesov práva obchodných spoločností. Trvá 4 až 12 mesiacov a vyžaduje si rozsiahle znalosti z oblasti práva, účtovných a daňových predpisov a tiež množstvo úkonov stanovených zákonom. My vás tohto bremena zbavíme. Stačí jedno splnomocnenie.

Cena sa odvíja od aktuálneho stavu firmy určenej na likvidáciu. Sumu stanovíme pri vstupnej konzultácii a jej výška je konečná.

Úkony zahrnuté v cene:

1. Príprava účtovnej závierky ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie

Ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie má spoločnosť povinnosť zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Pripravíme ju za vás a zostavíme aj likvidačnú účtovnú súvahu. Prehľad o imaní spoločnosti zašleme každému spoločníkovi, ktorý o to požiada. Na základe výsledkov mimoriadnej účtovnej závierky rozhodneme o vhodnom postupe (zrušenie spoločnosti bez likvidácie, prevzatie zadĺženej spoločnosti s následným výmazom z OR SR, zrušenie spoločnosti s likvidáciou alebo konkurz).

2. Príprava zápisnice z valného zhromaždenia

O vstupe spoločnosti do likvidácie musí rozhodnúť Valné zhromaždenie (dvojtretinová väčšina spoločníkov), resp. jediný spoločník (v prípade jednoosobovej spoločnosti), ktorí odsúhlasia aj používanie obchodného mena s dodatkom “v likvidácii” a tiež vymenujú likvidátora, v našom prípade P.I. Group. Zápisnicu so všetkými náležitosťami pripravíme my.

3. Zápis likvidácie do Obchodného registra a jej oznámenie v Obchodnom vestníku

Návrhom do Obchodného registra oznámime vstup spoločnosti do likvidácie, likvidátora a tiež zmenené obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“. Potom oznámime vstup spoločnosti do likvidácie aj do Obchodného vestníka, kde musia byť tieto informácie zverejnené minimálne 3 mesiace. Vďaka nim o dianí v spoločnosti vedia aj obchodní partneri a veritelia, ktorí si uplatnia svoje pohľadávky v lehote určenej v oznámení.

4. Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie na daňovom úrade a v poisťovniach

Vstup spoločnosti do likvidácie oznámime správcovi dane v lehote do 30 dní. Zasielame mu daňové priznanie s mimoriadnou závierkou. Potom oboznamujeme s likvidáciou spoločnosti aj zdravotnú a sociálnu poisťovňu pre prípad, že by rušená spoločnosť mala dlhy na poistnom.

5. Priame oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie veriteľom

Na všetkých veriteľov vašej spoločnosti, o existencii ktorých máme vedomosť, sa obrátime s výzvou, aby prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace.

6. Vysporiadanie aktív a pasív spoločnosti

Vysporiadame všetky pasíva spoločnosti a zároveň sa vyrovnáme s jej aktívami. Ukončíme fungovanie s.r.o. a takisto aj zmluvné vzťahy, ktoré z neho vyplývali. Zároveň doriešime pracovnoprávne záležitosti.

7. Príprava účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku

Ku dňu skončenia likvidácie zostavujeme druhú účtovnú závierku vykonanú odo dňa vstupu do likvidácie. Predkladáme ju spoločníkom (alebo orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti) na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov.

8. Opätovné zvolanie VZ a schválenie procesu likvidácie spoločnosti

Po uplynutí trojmesačnej lehoty od zverejnenia v Obchodnom vestníku je možné zabezpečiť rozhodnutie spoločníkov o skončení likvidácie formou VZ, ktoré sme oprávnení zvolať ako likvidátor. Na VZ predkladáme účtovnú závierku, konečnú správu a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, pričom VZ (resp. jediný spoločník) rozhodne o ich schválení. O konaní VZ vyhotovíme opäť zápisnicu.

9. Získanie súhlasu daňového úradu s výmazom spoločnosti z Obchodného registra

Spoločnosť je možné vymazať z Obchodného registra až po vydaní súhlasu s výmazom od príslušného daňového úradu (ak spoločnosť nemá žiadne nedoplatky na daniach). Keďže správcom dane je nielen daňový úrad, ale aj obec, mesto či colný úrad, v prípade potreby žiadame o súhlas s výmazom aj tieto inštitúcie.

10. Výmaz spoločnosti z Obchodného registra

Po získaní potrebných súhlasov podávame návrh na výmaz spoločnosti z OR SR. Výmazom spoločnosti z Obchodného registra konečne dochádza k jej právnemu zániku.

Naši právnici

 

michaela greksova

JUDR. MICHAELA GREKSOVÁ

+421 948 244 404